Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van het Nationaal Archief bevatten belangrijke informatie voor u als gebruiker van de website en koper.

Definities

Artikel 1

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de website en webwinkel van het Nationaal Archief.
 2. Nationaal Archief: het Nationaal Archief, gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27377964, BTW nummer NL822.312.888.B01. Het adres van het Nationaal Archief is Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE te Den Haag. Ons telefoonnummer is 070-331 5400. Mailen kan via: info@nationaalarchief.nl.
 3. Website: de Website van het Nationaal Archief, te raadplegen via www.nationaalarchief.nl
 4. Webwinkel: de webwinkel van het Nationaal Archief, te raadplegen via www.nationaalarchief.nl/beleven/webwinkel
 5. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de Webwinkel een Overeenkomst aangaat met het Nationaal Archief. Koper handelt hetzij als privépersoon, hetzij bedrijfs- of beroepsmatig.
 6. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen het Nationaal Archief en Koper die op afstand (en dus niet in de fysieke winkel van het Nationaal Archief) wordt gesloten. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

Gebruik website Nationaal Archief

Artikel 2

 1. Het is mogelijk om via de Website content of informatie te plaatsen. Deze content of informatie is openbaar en voor elke gebruiker van de Website te raadplegen.
 2. Het is niet toegestaan om via de Website content of informatie te plaatsen indien en voor zover die:
  a. In strijd zijn met enige van toepassing zijnde wettelijke bepaling;
  b. Inbreuk maken op enig recht van derden;
  c. Een commercieel karakter hebben;
  d. Anderszins onrechtmatig zijn jegens het Nationaal Archief of een derde.
 3. U dient zich ten aanzien van de door u openbaar te maken content alsmede alle ander gebruik van de Website te allen tijde op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldige gebruiker van de Website verwacht mag worden.
 4. Het Nationaal Archief behoudt zich het recht voor uw bijdragen in te korten of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de bijdrage in strijd is met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3

 1. U behoudt de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan u toebehoren met betrekking tot content die door u op de Website wordt geplaatst.
 2. U stemt er mee in dat door het beschikbaar stellen van content, bestanden en/of gegevens aan het Nationaal Archief, u aan het Nationaal Archief een onbezwaarde, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende licentie verleent om de content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in welke vorm of via welk medium dan ook.
 3. U staat er jegens het Nationaal Archief voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de door u geplaatste content en vrijwaart het Nationaal Archief voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de content inbreuk zou maken op enig (intellectueel eigendoms-) recht van derden of anderszins onrechtmatig zou zijn jegens derden.

Artikel 4

Het Nationaal Archief moedigt hergebruik van de informatie op zijn website aan. In principe is alle informatie op de Website voor hergebruik beschikbaar, tenzij anders vermeld. Zie hiervoor de pagina Open Data. Op afbeeldingen (foto's) kunnen rechten van derden gelden. Alleen afbeeldingen die (ook) in hoge resolutie gedownload kunnen worden, zijn voor hergebruik beschikbaar. Zie de pagina Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

Artikel 5

 1. Voor het kunnen aanvragen van archiefstukken heeft u een account nodig. Dit account kunt u via de Website aanmaken
 2. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform het privacybeleid en het privacyreglement van het Nationaal Archief. Meer hierover kunt u vinden in de privacyverklaring van het Nationaal Archief.
 3. U staat er jegens het Nationaal Archief voor in dat de informatie – waaronder persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres – die u verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en zal anderen geen toegang verlenen tot uw account.


Webwinkel van het Nationaal Archief

Artikel 6: Communicatie

Voor alle vragen en opmerkingen met het Nationaal Archief over de Webwinkel kan Koper een e-mail sturen aan events@nationaalarchief.nl, of op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 bellen naar: 070 – 3315400. Koper kan ook een brief sturen aan het in artikel 1 genoemde postadres, onder duidelijke vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

Artikel 7: Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van het Nationaal Archief zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Afwijkende voorwaarden van de Koper worden van de hand gewezen, tenzij het Nationaal Archief die afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt voor de besteldatum.

Artikel 8: Prijzen en informatie

 1. Alle op de Webwinkel vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Het Nationaal Archief brengt verzendkosten in rekening. De hoogte van de te betalen verzendkosten wordt in de bestelprocedure weergegeven.
 3. Hoewel de inhoud van de Webwinkel met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld kan het Nationaal Archief niet garanderen dat alle informatie op de Webwinkel te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Webwinkel zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeerfouten en typefouten.

Artikel 9: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod van het Nationaal Archief, namelijk wanneer Koper het bestelproces afrondt.
 2. Het Nationaal Archief bevestigt vervolgens per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van de bestelling.

Artikel 10: Betaling

Koper kan alleen gebruik maken van de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden. Het Nationaal Archief is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden. Deze betaalmethoden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 11: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Zodra het Nationaal Archief de bestelling heeft ontvangen, stuurt het Nationaal Archief de bestelde producten zo spoedig mogelijk aan Koper.
 2. Bestelde producten worden in beginsel binnen 14 dagen verzonden.
 3. Indien het Nationaal Archief de producten niet binnen de geïndiceerde termijn kan leveren, stelt het Nationaal Archief Koper hiervan in kennis. Koper kan in dat geval hetzij akkoord gaan met een nieuwe leverdatum, hetzij de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
 4. Koper dient de geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren. Indien er sprake is van eventuele gebreken dient Koper deze binnen zeven dagen schriftelijk aan het Nationaal Archief te melden, bij voorkeur met een digitale foto. Zie verder artikel 12.
 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico over op Koper.

Artikel 12: Herroepingsrecht / retourmogelijkheid

 1. Dit artikel is alleen van toepassing op consumenten, en dus niet op Kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. Indien Koper een consument is mag hij/zij het product uit de verpakking halen om het product te bekijken.
 2. Koper heeft het recht de Overeenkomst met het Nationaal Archief binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product (de “bedenktermijn”), zonder opgave van redenen, te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Koper het product op het in de bestelprocedure aangegeven afleveradres heeft ontvangen. In het geval Koper in één bestelling meerdere producten heeft besteld, gaat de termijn in op de dag waarop hij/zij het laatste product heeft ontvangen.
 3. Koper kan de overeenkomst ontbinden door, binnen de bedenktermijn, een e-mail te sturen naar: events@nationaalarchief.nl
  Het Nationaal Archief bevestigd de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Koper vervolgens nog 14 dagen om het Product terug te zenden.
 4. De Producten dienen geretourneerd te worden aan het adres genoemd in artikel 1.2 .
 5. Het Nationaal Archief zal de aankoopkosten en de oorspronkelijke verzendkosten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten, aan Koper terugbetalen. Wanneer slechts een deel van de bestelling wordt herroepen, dan worden de verzendkosten niet vergoed. Het Nationaal Archief gebruikt daarbij dezelfde betaalmethode die Koper bij de bestelling heeft gebruikt. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de Koper.
 6. Dit artikel is niet van toepassing op de aankoop van diensten van het Nationaal Archief via de Webwinkel, zoals tickets voor lezingen, tentoonstellingen of andere activiteiten. 
 7. Met betrekking tot diensten van het Nationaal Archief, zoals tickets voor lezingen, tentoonstellingen of andere activiteiten is in overleg mogelijk een ticket door te schuiven voor een volgende lezing of activiteit. Ook kan in overleg de ticket aan een andere persoon worden gegeven. In dat geval stuurt u een e-mail naar: events@nationaalarchief.nl
 8. Bij een afgelasting van een lezing, tentoonstelling of andere activiteit waarvoor al een ticket is aangeschaft betaalt het Nationaal Archief de aankoopkosten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na melding van de afgelasting, aan Koper terug.

Artikel 13: Garantie en klachtenprocedure

 1. Het Nationaal Archief staat er voor in dat alle producten die worden aangeboden in de Webwinkel voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en de op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en voorschriften.
 2. Indien Koper een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van het Nationaal Archief, dan kan Koper bij het Nationaal Archief per e-mail of per post een klacht indienen.
 3. Het Nationaal Archief streeft er naar Koper zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht te sturen.

Artikel 14: Persoonsgegevens

Het Nationaal Archief verwerkt de persoonsgegevens van Koper conform het op de Website gepubliceerde privacybeleid en privacyreglement. Zie hiervoor de privacyverklaring van het Nationaal Archief.

Artikel 15: Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Den Haag. 
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud en aansprakelijkheid in het geval van bedrijfsmatige Kopers

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Koper handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, namelijk door in de bestelprocedure zijn of haar bedrijfsnaam in te vullen.
 2. Zolang Koper geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van het Nationaal Archief.
 3. De totale aansprakelijkheid van het Nationaal Archief jegens Koper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW), tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Nationaal Archief.
 4. Aansprakelijkheid van het Nationaal Archief jegens Koper voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op het Nationaal Archief jegens Koper geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd.
 6. De aansprakelijkheid van het Nationaal Archief jegens Koper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Koper het Nationaal Archief onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, en het Nationaal Archief ook na de daarin genoemde termijn in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat het Nationaal Archief in staat is adequaat te reageren.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij het Nationaal Archief meldt.
 8. In geval van overmacht is het Nationaal Archief niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Koper ontstane schade.